Metoda 4 boxes

Je založena na kazuistikách a využívá se při etickém rozhodování a vedle principialismu patří mezi nejrozšířenější bioetické přístupy v klinickém rozhodování ve zdravotnickém prostředí. Kazuistiky jsou uváděny dle čtyř tematických bloků – 1) „Lékařské indikace“ (Medical indications), 2) „Kvalita života“ (Quality of life), 3) „Preference pacienta“ (Patient preferences) a 4) „Kontextuální charakteristiky“ (Contextual features). Navíc autoři tohoto modelu provazují jednotlivé tematické bloky s bioetickými principy Beauchampa a Childresse (Beauchamp, Childress, 2019), když Medicínské indikace spojují s principem beneficence a nonmaleficence, Kvalitu života s principy beneficence, non-malificence a respektu k autonomii pacienta, Preference pacienta s principem respektu k autonomii pacienta a Širší kontext s principem spravedlnosti a rovnosti (resp. s principy loajalita a férovosti). Každý ze čtyř tematických bloků je pak podložen základními otázkami, které jsou s nimi a uvedenými
principy spojeny (Jonsen, Siegler, Winslade, 2019).