Představení týmu a účastníků

Hlavní řešitelský tým:

2. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy v Praze


JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.

Je odborník s dlouholetou praxí v oblasti medicínského práva a bioetiky. Působí jako vědecký pracovník  na Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK v Praze. Dále je dlouholetým členem Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky na Ústavu státu a práva AV ČR. V tomto projektu zastává roli hlavního řešitele.


Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.

Je vedoucím Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK v Praze. Jeho odborné zaměření je bioetika, psychologie a sociologie. V tomto projektu se podílí na metodologii zjišťování morální kompetence a sběru eticky sporných kazuistik a jejich kvalitativního zpracovávání. Dále se podílí na koordinaci přípravy eticky sporných kazuistik formou storytellingu.


MUDr. Barbora Straka, Ph.D.

Pracuje jako výzkumná pracovnice v týmu Neurogenetické laboratoře Kliniky dětské neurologie 2.lf UK a FN Motol, kde se věnuje objasňování genetických příčin vrozených vad mozku spojených s epilepsií. Zároveň vyučuje na Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK v Praze, kde přednáší o tématech spojených s etikou výzkumu a rolí žen v medicíně. V projektu má na starosti koordinaci přípravy expertních stanovisek k eticky sporným kazuistikám a medicínskou stránku projektu. 


Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda

Je akademický pracovník Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK v Praze a doktorand Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je psychologem v ambulantní praxi. V akademické sféře se zaměřuje na bioetiku a bioetická dilemata, v rámci projektu pak především na metodologii a zpracování kazuistických dat.Lékařská fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci 


Doc. et. doc. PhDr. et. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Je docentkou Ústavu veřejného zdravotnictví na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Jejím odborným zaměřením je sociální lékařství, sociologie zdraví a nemoci, lékařská a zdravotnická etika. Je předsedkyní oborové rady DSP Sociální lékařství, vede dizertační práce s etickými tématy. V projektu koordinuje činnosti za LF UP, jedná s vedoucím projektu, s experty, vede výuku etiky pro mediky metodami Problem Based Learning a Case Based Learning s kazuistikami zpracovanými pomocí storytellingu, připravuje workshopy, organizuje publikační činnost, kontroluje výstupy projektu.


Mgr. Adéla Lemrová, Ph.D.

Mgr. Adéla Lemrová, Ph.D. je odbornou asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP v Olomouci. Doktorský titul má z oboru Sociální lékařství. Její dizertační práce je zaměřena na zdravotně sociální ochranu dětí do 1 roku života. Na LF UP přednáší témata zdravotní gramotnost, etika a právo ve zdravotnictví, etická dilemata ve vztahu k medicíně, komunikace lékaře s pacientem. Je autorkou recenzovaných článků o problematice sociálně zdravotní preventivní péče a řady konferenčních a sborníkových výstupů v oblasti sociální patologie. V projektu se podílí na sběru eticky sporných kazuistik, na výuce studentů metodami Problem Based Learning a Case Based Learning, distribuci dotazníku morálních kompetencí a na publikační činnosti.


PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.

Je odbornou asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP v Olomouci. Doktorský titul má z oboru Sociální lékařství. Od roku 2009 do roku 2017 pracovala jako zástupce přednostky Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky. Odborně se zaměřuje zejména na podporu a ochranu osob s duševní poruchou, včetně osob s omezenou svéprávností, a na veřejné opatrovnictví. V projektu se podílí na hodnocení eticky sporných kazuistik, výuce studentů metodami Problem Based Learning a Case Based Learning, distribuci dotazníku morálních kompetencí a na publikační činnosti.


PaeDr. Dagmar Tučková, PhD. et. PhD.

Je odbornou asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP v Olomouci. Vystudovala pedagogickou fakultu, rigorózní titul získala na filozofické fakultě v oboru Slovesný jazyk a literatura. Doktorský titul má z oboru Pedagogika a Sociální lékařství. Na projektu má za úkol převedení dilematických kazuistik metodami Problem Based Learning a Case Based Learning do výukových materiálů, supervizi výuky s aplikacemi těchto metod, spolupráci na organizaci workshopů, spolupráci na konečné úpravě flipbooku, spolupráci na publikační činnosti.


MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.

V roce 2015 dokončil Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové. Poté zahájil specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství, které v roce 2019 úspěšně zakončil atestační zkouškou. Souběžně s výkonem práce lékaře působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nejprve jako asistent a po dokončení doktorského studia jako odborný asistent na Ústavu veřejného zdravotnictví. Jeho úkolem v projektu je zejména zpracování a hodnocení expertních posudků z medicínského hlediska.


Ústav veřejného zdravotnictví LF UP Olomouc

Vypravěči / externí spolupracovníci:


MgA. Barbora Voráčová
Vypravěčka, lektorka, organizátorka storytellingu.

Je lektorka storytellingu a zakladatelka Storytelling CZ. Zabývá se především metodou storytellingu podle norské a britské školy, ale sleduje také vývoj vyprávění ve světě. Studovala tuto disciplínu na Oslo University College a pracovala jako stážistka ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu. V projektu zajišťuje a koordinuje činnost storytellingu. 


MgA. Justin Svoboda
Vypravěč, herec, moderátorMgr. Markéta Holá
Vypravěčka, lektorka, pedagožka a logopedka.

Vystudovala Teorii a dějiny divadla a Logopedii. Při studiu se zaměřovala na hlasovou výchovu. Dlouho pracovala s dětmi na základní a později základní umělecké škole. V té době se se storytellingem seznámila a začala s příběhem pracovat ve své praxi. Od té doby absolvovala kurzy storytellingu se zahraničními lektory a v současné době se věnuje storytellingu plně, vypráví ve školách, knihovnách, na festivalech, v plenéru a všude, kde je příběhu chtivé publikum.


Jiří Šmirk
Vypravěč


Storytelling