Soubor kazuistik bez expertního posouzení

„Medicínské kazuistiky uvedené v tomto výstupu jsou kazuistikami modelovými. Případná podobnost s konkrétními příběhy a konkrétními jmény je čistě náhodná. Modelové příběhy byly utvářeny na základě anonymizovaných, generalizovaných a modifikovaných eticky sporných situací z českého prostředí. Byly zpracovány v rámci projektu Zvyšování morální kompetence za finanční podpory TA ČR.“

Kazuistika 1. Zachránění, za jakou cenu?

Pacient je muž, 72letý, s dobrým rodinným zázemím. Přiváží jej záchranná služba pro rozsáhlé nitrolební krvácení, ke kterému došlo v důsledku samovolného roztržení výdutě na velké mozkové tepně. Krvácení je natolik rozsáhlé, že jej nelze řešit operačně. Pacient je v kómatu, nelze očekávat, že by se probral k vědomí, a bez napojení na dýchací přístroj a intenzivní léčbu nejspíš zemře do několika dnů. …

Detail

Kazuistika 2. Právo rozhodovat o cizí bolesti

Pacientka je žena, 36letá, VŠ vzdělání, učitelka, prvorodička. Přichází s porodním plánem (notářsky ověřeným) v počáteční fázi porodu. Cílem bylo, aby pacientka porodila s minimálním počtem medicínských zásahů. V porodním plánu bylo uvedeno, že během porodu má být komunikováno s doprovázejícím partnerem, a ne s rodičkou, aby nebyla rušena. Dále bylo uvedeno, že partner má rozhodovat o jednotlivých medicínských zásazích, protože rodička …

Detail

Kazuistika 3. Právo informovat otce

Pacientka je 21letá žena, VŠ vzdělání, v 36. týdnu těhotenství byla do nemocnice přijata k porodu. Žena si nepřála, aby otec dítěte měl právo na informace, ačkoliv do 30. týdne chodil aktivně s touto ženou na kontroly. Otec dítěte nebyl trestně stíhán. Nebyli manželé, nicméně muž si přál být otcem i přesto, že si žena našla nového partnera.

Detail

Kazuistika 4. Zdraví, nebo hodnoty

Pacient ve věku okolo 60 let, hlásí se mezi svědky Jehovovy. Komplikace spojené se zánětem žlučníku (cholecystitida) vedou jednoznačně k operaci. Pacient v souladu se svou vírou odmítá veškeré krevní transfuze. Navíc toto odmítnutí měl jako tzv. dříve vyslovené přání vyjádřeno i v písemné formě s úředně ověřeným podpisem, se všemi podstatnými náležitostmi. Naštěstí operace proběhla bez krevních ztrát.

Detail

Kazuistika 5.  Mlčení o nálezu

Pacientka ve věku okolo 80 let, trpí celou řadu zdravotních komplikací (tzn. je polymorbidní). Nově je u ní zjištěno nádorové onemocnění s metastázami do jater, plic a kostí. Rodina si nepřeje, aby lékař pacientce nález sdělil. Nakonec pacientka vzhledem k věku, komplikacím svého zdravotního stavu i po zvážení přínosu nebyla informována a došetřena.

Detail

Kazuistika 6. „Tohle není život, ale utrpení.“

Pacientka je žena ve věku 84 let, má již 3 zemřelé sourozence, pracovala jako dělnice, nyní je v starobním důchodu. Léčí se pro vysoký krevní tlak, cukrovku s komplikovaným průběhem, včetně selhání ledvin a vředy pravé dolní končetiny, z čehož plynou chronické potíže. Cílem zdravotní péče bylo zabránit rozvoji infekce vředů a zmírnit bolest. Pacientka byla informována o možnostech léčby, které byly …

Detail

Kazuistika 7. Důrazné přání rodiny neinformovat pacientku

Pacientka ve věku 87 let, SŠ vzdělání, při vědomí, trpí celou řadu zdravotních komplikací, pohybuje se pouze s velkými obtížemi, je závislá na ošetřovatelské péči, lékaři mají podezření na demenci, byť je pacientka schopna pochopit informace a rozhodovat se. Pacientka přichází do nemocnice pro infekci močových cest, která by mohla být způsobena přítomností zhoubného nádoru močového měchýře. Nádor zatím nebyl blíže …

Detail

Kazuistika 8. Úskalí komunikace

Hluchoněmý pacient ve věku 81 let trpící Alzheimerovou chorobou žije se svojí dcerou, která se o něj stará. U pacienta se postupně rozvinul šedý zákal na obou očích, což mu výrazně zhoršilo zrak stejně jako i kvalitu života. Pacient komunikuje převážně znakovou řečí. Byl informován o tom, že operace čočky mu může zlepšit zrak a bez ní se bude pouze …

Detail

Kazuistika 9. Zdraví nenarozeného dítěte

Pacientka-prvorodička ve věku 32 let přichází do nemocnice pro postupující porod. Je sama bez doprovodu, neuvádí otce a má porodní plán. Porod se komplikuje, pacientka byla informována o dvou možnostech dalšího postupu. Buď císařský řez, nebo vaginální porod s vysokým rizikem poškození plodu. Rodička napřed kategoricky opakovaně odmítá císařský řez, nakonec s ním však souhlasí. Po provedení císařského řezu je plod mrtvý …

Detail

Kazuistika 10. Antibiotika, nebo oslava

Pacient ve věku okolo 60 let, se základním vzděláním, momentálně nezaměstnaný, kouření ani pití alkoholu neodmítá. Pacient pochází z velké rodiny (z 6 sourozenců) a jeho rodinné zázemí je dobré (manželka, syn). Pacient trpí onemocněním jater. Cílem současné terapie je zabránit dalšímu zhoršování bakteriálního zánětu na palci podáním antibiotik. Pacient se však nechce připravit o večerní rodinnou oslavu, na které bude …

Detail

Kazuistika 11. Kategorické odmítnutí západní medicíny

Pacientka ve věku okolo 70 let. Před týdnem došlo u této pacientky k zhoršení zdravotního stavu, když částečně ochrnula na polovinu těla a pacientka byla celkově zpomalená. Vyšetření prokázalo objemný nádor na mozku. Pacientce byly opakovaně podány informace o jejím zdravotním stavu, postupu léčby, rizicích a prognózách. Dvě dcery této pacientky, které jsou zahrnuté v informovaném souhlasu, kategoricky odmítají západní medicínu a …

Detail

Kazuistika 12. Císařský řez

Rodící pacientka ve věku 33 let, VŠ vzdělání. Během porodu dochází u plodu k akutnímu nedostatku kyslíku v krvi. Další komplikace vedou lékaře k názoru, že zachránit život dítěte lze jedině provedením císařského řezu. Pacientka však tento zákrok odmítá i přes důkladné a opakované poučení zdravotníků a přesvědčování jejího manžela. Bez souhlasu pacientky není možné provést císařský řez. Bez něho však nelze zachránit …

Detail

Kazuistika 13.Rozhodnutí pacientky proti zdraví

Pacientka ve věku 76 let v důchodu, pracovnice v zemědělství. U této pacientky bylo objeveno významné zúžení aorty, které významně snižovalo kvalitu života. Pacientka byla informována o nutnosti operace, bez které hrozí srdeční selhání. I když by operace byla s velkou pravděpodobností úspěšná, tak ji pacientka odmítá.

Detail

Kazuistika 14. Prodloužení života o několik týdnů

Pacientka ve věku 89 let s těžkou stařeckou demencí, nekomunikující, ležící, inkontinentní. Pacientka je krmena tekutou stravou. Pro nedostatečný příjem stravy a tekutin dochází u pacientky k dehydrataci a výraznému váhovému úbytku. Proto má být pacientce zavedena sonda (plastová hadička) přes břišní stěnu přímo do žaludku, pomocí které by dostávala umělou výživu (tzv. PEG). Zavedení PEG-u by mohlo pacientce prodloužit život o …

Detail

Kazuistika 15. Prevence náhlé srdeční smrti

Pacient ve věku okolo 70 let, VŠ vzdělání, ženatý s dobrým rodinným zázemím. Pacient trpí chronickým srdečním selháním, které se postupně rozvinulo až do terminálního stavu bez vyhlídky na transplantaci. Pacientovi lze v tomto stavu již nabídnout jedině paliativní péči (léčba zaměřená na mírnění příznaků nemoci, nikoliv na vyléčení). Pacient v této chvíli žije jen díky kardioverter-defiblirátoru (implantovaný přístroj, který při srdeční zástavě …

Detail

Kazuistika 16. Paliativní péče u novorozence?

Novorozený chlapec po porodu nedýchá. Úspěšně je u něho provedena resuscitace a je přijat na jednotku intenzivní péče (JIP) pro novorozence. Novorozený chlapec potřebuje naléhavě dechovou podporu, a je proto připojený na umělou plicní ventilaci a dostává umělou výživu. Navíc je u tohoto chlapce v průběhu hospitalizace zjištěné závažné genetické onemocnění s velmi špatnou prognózou. Rodiče jsou plně informování včetně prognózy, že …

Detail

Kazuistika 17. Odmítnutí provést narkózu u pacientky

Pacientka ve věku 60 let, vysokoškolsky vzdělaná, hlásí se ke svědkům Jehovovým. U této pacientky byl objeven nádor, který se bez operace může rozšířit do dalších orgánů. Pacientka s operací souhlasila, nicméně lékař-anesteziolog ji odmítl uvést do narkózy, protože nesouhlasila s případným podáním krevní transfuze, kdyby v průběhu operace ztratila příliš moc krve. Ačkoliv riziko krvácení při operaci bylo nízké, tak pacientka striktně …

Detail

Kazuistika 18. Pochybnosti o pacientových úmyslech

Onkologický pacient ve věku 50 let, vysokoškolsky vzdělaný. Tento pacient je na paliativní terapii (péče zaměřená na mírnění příznaků nemoci, nikoliv na vyléčení), byť jeho stav ještě není terminální. Pacient byl informován, že paliativní péče zahrnuje mimo jiné možnost podání léků tišících bolest. Pacient však okamžitě žádá eutanazii. Lékař eutanazii odmítá, ale nechce upírat pacientovi právo na podpůrnou léčbu včetně …

Detail

Kazuistika 19. Zahájení resuscitace

Pacient ve věku 27 let s vysokoškolským vzděláním. U tohoto pacienta dochází k náhlému zhoršení stavu vlivem již diagnostikovaného agresivního mozkového nádoru. Pacient upadl do bezvědomí, dochází u něj k srdeční zástavě a je tedy nutné u něj provést resuscitaci. Ošetřující lékař zvažuje, zda vůbec zahajovat resuscitaci pro nízkou šanci na záchranu, respektive zda pacientova záchrana nepovede k prodlužování jeho utrpení a zhoršení kvality …

Detail

Kazuistika 20. Rodina pro invazivní zásah

Pacientka ve věku 80 let, s dobrým rodinným zázemím. V posledním roce byla častokrát hospitalizovaná pro celkové zhoršení zdravotního stavu. Pacientka byla v terminálním stádiu onkologického onemocnění s těžkou demencí, nekomunikující a na okolí nereagující. Pacientka trpí podvýživou a rodina trvá na invazivním zavedení umělé výživy. Z pohledu rodiny je neetické, aby pacientka „nejedla“. Rodina je nesmířená s terminálním stavem pacientky, nesouhlasí se zavedením paliativní péče …

Detail

Kazuistika 21. Experimentální léčba

Pacientka ve věku 37 let měla rakovinu tlustého střeva s metastázemi v játrech a plicích. Pacientka byla informována o svém zdravotním stavu. Existovala zde možnost standardní léčby hrazené ze zdravotního pojištění, anebo možnost zařazení do klinické studie hrazené sponzorem. Bez sponzora studie nebylo možné pacientce nabídnout cílenou léčbu i vzhledem k omezeným prostředkům nemocnice. Na druhou stranu by pacientka musela podstoupit odběr tkáně …

Detail

Kazuistika 22. Nespolupracující pacientka

Pacientka ve věku 16 let, z malého města, v učení na kadeřnici se spíše nižším socioekonomickým statusem. Pacientka trpěla chronickým onemocněním ledvin s postupným zhoršováním funkce ledvin. Pacientka i její matka byly opakovaně informovány o chorobě, jejich rizicích, i nutnosti spolupráce. Pacientka přesto opakovaně nedodržovala režim, tj. nedodržovala dietu (což ji v jejím stavu mohlo ohrozit na životě), často nepřicházela na kontrolu, a dokonce …

Detail

Kazuistika 23. Vědomí diagnózy

Pacientka v důchodovém věku se nachází v terminální fázi neléčitelného nádoru žlučových cest, je v domácí paliativní péči (péče zaměřená na mírnění příznaků, nikoliv na vyléčení základní nemoci), stará se o ni dcera s rodinou. Pacientka nebyla informována o tom, že trpí nevyléčitelným onemocněním, protože si to dcera nepřála, měla obavy, jak by to její matka nesla. V průběhu rozhovoru s pacientkou a dcerou zmínila lékařka …

Detail

Kazuistika 24. Rozšiřující se nádor

Pacient, 50letý, léčí se pro paranoidní schizofrenii, ale je plně svéprávný, žije s matkou. Je u něj diagnostikován zhoubný nádor hrtanu v počátečním stádiu, šance na vyléčení je velmi vysoká. Pacient souhlasí s operací, nicméně v domluvený den se nedostaví. Nedostaví se ani na další termíny, uvádí bizarní požadavky a výmluvy. Po půlroce přichází na domluvený termín operace, nicméně nádor se za tu dobu …

Detail

Kazuistika 25. Nechat v klidu zemřít, nebo provést invazivní zákrok?

Pacient, 85 let, již 10 let je upoután na lůžko po těžké cévní mozkové příhodě. Má pokročilý kognitivní deficit, mnohočetné zdravotní komplikace, je plně závislý na péči personálu v domově důchodců. Nyní ho přiváží do nemocnice pro celkové zhoršení stavu: nepřijímá stravu, pravděpodobně má též infekci močových cest. Pacientovi lze podat antibiotika, tekutiny a výživu do žíly. Pro dlouhodobé zajištění příjmu …

Detail

Kazuistika 26. Odmítnutí amputace

Pacient, 68 let, invalidní důchodce se středoškolským vzděláním, je po operaci výměny obou kolenních kloubů za kloubní protézy. Pacient přichází pro zhoršení infekce v obou kolenou, infekce nereaguje na antibiotika, a je proto nutné provést amputaci obou dolních končetin vysoce nad kolenem, jinak pacient v důsledku infekce zemře. Pacient operaci odmítá, navzdory přesvědčování a přání rodiny, aby amputaci podstoupil.

Detail

Kazuistika 27. Pacientka “na dně”

Pacientka je 35letá matka dvou dětí v terminální fázi nádorového onemocnění, cílem lékařské péče je zajistit jí pohodlí a mírnit projevy nemoci. O pacientku se starají její rodiče. Manžel ji opustil poté, co se dozvěděl o diagnóze nádoru. Pacientka je psychicky “na dně”. Rodiče si nepřejí, aby lékaři pacientce sdělili informaci o blížící se smrti. Několik týdnů proto pacientce nic neříkají, …

Detail

Kazuistika 28. Čtyřletý chlapec

Čtyřletý chlapec je odeslán chirurgem k hospitalizaci pro hnisavou infekci na prstu k podání antibiotik do žíly. Chlapec byl hospitalizován s matkou. Po třech dnech se jeho stav zlepšil a současně mu přestal fungovat žilní vstup. Lékaři doporučili pokračovat v antibiotické léčbě ústním podáním antibiotik (ve formě tablet nebo sirupu), jelikož se jeho stav zlepšoval a zavést nový žilní vstup by u něj bylo …

Detail

Kazuistika 29. Nesouhlas matky

Na kožní ambulanci přichází matka s 10měsíčním kojencem pro výrazné zhoršení atopického ekzému s horečkami a počínající kožní infekcí. Dívka je celkově neklidná, plačtivá, neustále se škrábe. Kožní nález lékařka hodnotí jako rozsáhlý a závažný, tento stav vyžaduje přijetí na oddělení pro podání antibiotik a kortikosteroidů jak do žíly, tak místně na postižená místa na kůži, a též k bližšímu dovyšetření. Tento postup …

Detail

Kazuistika 30. Kvalita versus délka života

Pacientka, 87 let, s mnohočetnými chronickými nemocemi, je po cévní mozkové příhodě, trpí demencí, neschopna se rozhodovat, je omezena ve svéprávnosti, žije doma, kde o ni pečuje její dcera. Pacientka má aktuálně močové kameny v močových cestách, kvůli čemuž musí podstupovat jednou za půlrok chirurgický zákrok k zajištění odvodu moči (kameny brání průtoku moči), jinak by u ní došlo k rozvoji komplikací, které by …

Detail

Kazuistika 31. Překlad na okresní ARO, nebo krajskou jednotku COVID-19

Pacient, 69letý muž, přichází do nemocnice po návratu z vysokohorské turistické cesty pro potíže s dýcháním. Vyšetření na COVID-19 prokázalo infekci virem SARS-CoV-2. Pacient je hospitalizován, jeho stav se ale postupně zhoršuje, došlo k druhotné bakteriální infekci plic. Ještě při vědomí pacienta překládají na anesteziologicko-resuscitační oddělení okresní nemocnice. Rodina vyžaduje překlad pacienta na nově zřízenou COVID-19 jednotku v krajské nemocnici. Navzdory několika kratším epizodám …

Detail

Kazuistika 32. Odklad léčby pro pandemii COVID-19

Na oční klinice se léčí pacienti s progredující poruchou zraku (tzv. věkem podmíněnou makulární degenerací) pomocí nejmodernějšího schváleného postupu. Tuto léčbu lze pacientům podat pouze při ambulantní kontrole (pacienti si jí nemohou aplikovat sami doma) a za předpokladu, že jejich zrak není příliš poškozen. Cílem léčby je zastavit zhoršování zraku. V době COVID-19 muselo být podávání této léčby pozastaveno, jelikož …

Detail

Kazuistika 33. COVID-19 a domácí péče?

Pacientka, křehká 87letá seniorka bez významných chronických nemocí. Je přivezena na pohotovost pro týden trvající dušnost, celkové zhoršení stavu a kolaps, COVID-19 pozitivní. Napřed je přijata na interní oddělení, poté dochází ke zhoršení stavu, pro které je přeložena na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Resuscitace a zavedení přístrojové podpory dýchání není doporučeno. Stav pacientky se nejdřív zlepšil, ale postupně přibývaly komplikace, které vzhledem …

Detail

Kazuistika 34. Odmítnutí léčby COVID-19 v nemocnici

Pacient je 80letý muž, bývalý učitel, který se dlouhodobě léčí pro vysoký krevní tlak.  Pacient i jeho manželka onemocněli COVID-19, jsou doma, pacient má horečky, kašel, nechutenství, přestal jíst i pít. Pacient ani jeho manželka nemají sílu zavolat si záchrannou službu, jejich dcera a vnučka jsou v izolaci, takže nemohou rodiče do nemocnice odvést. Dcera a vnučka pacienta kontaktují svojí …

Detail

Kazuistika 35. COVID-19 a nově zjištěné závažné onemocnění

Pacient, 52 let, je přijat na anesteziologicko-resuscitační oddělení pro těžkou dušnost, nedostatečné dechové funkce, kašel a horečky v důsledku infekce COVID-19 pro celkový stav byl napojen na dýchací přístroj. Vedlejším nálezem v krevních odběrech je atypicky vysoká hladina bílých krvinek – další vyšetření prokazují diagnózu chronické leukemie (nádorového onemocnění krevních buněk) s nepříznivou prognózou. Zároveň u pacienta dochází k selhávání ledvin, což vyžaduje napojení …

Detail

Kazuistika 36. Závažné neurologické postižení a COVID-19

58letá pacientka, s roztroušenou sklerózou, ochrnutím všech končetin a dalšími neurologickými příznaky. Je přivezena sanitkou pro akutní potíže – dušnost, kašel, horečky.  Pacientce byla již před přijetím do nemocnice potvrzena diagnóza COVID-19. Její stav je závažný, postupně se zhoršuje stran dechových funkcí, přetrvávají horečky, zhoršuje se též stav vědomí. Lékaři neurologického oddělení, kam byla pacientka původně přijata, požadují vzhledem k stavu pacientky překlad …

Detail

Kazuistika 37. Intenzivní léčba COVID-19 u pacientky na dialýze

70letá pacientka dochází pravidelně na dialýzu (přístrojová léčba nahrazující funkci ledvin) po odstranění jedné ledviny pro nádor a ztrátu funkce druhé v důsledku vysokého krevního tlaku a cukrovky. Po dialýze se u pacientky rozvíjí dušnost, rentgenové vyšetření plic ukazuje známky zápalu plic. Zpočátku pacientka odmítá přijetí do nemocnice, dochází u ní ale k významnému zhoršení stavu, zejména dušnosti, načež souhlasí s hospitalizací na …

Detail

Kazuistika 38. Intenzivní léčba COVID-19 u chronicky nemocného pacienta

83letý pacient, který se doposud léčil pro vysoký krevní tlak, Parkinsonovu nemoc a prodělal mrtvici, byl jakožto COVID-19 přivezen sanitkou na interní ambulanci pro dušnost a celkové zhoršení stavu. Pacient byl přijat na plicní – COVID-19 oddělení. Pomocí rentgenu plic diagnostikován oboustranný zápal plic v souvislosti s infekcí COVID-19. Vzhledem k závažnému zhoršení dechových funkcí provedeno vyšetření plic, které prokázalo postižení asi 80 …

Detail

Kazuistika 39. Ochrana zdraví nebo osobních údajů

Relativně zdravý muž, 56 let. Byl přijat k plánované operaci – implantace protézy levého kyčelního kloubu. Vstupně se pacient cítil zdravě, nebyl v kontaktu s nemocnými, dle interního předoperačního vyšetření v pořádku. V rámci nařízení vedení nemocnice den předem proveden PCR test na COVID-19. Operace proběhla dle plánu bez komplikace. Poté přišlo hlášení z Hygienického ústavu, že byl u pacienta pozitivní PCR test, …

Detail

Kazuistika 40. Dívka z nesledovaného těhotenství

Pacientka je donošená novorozená holčička z nesledovaného těhotenství, oba rodiče jsou bezdomovci. V 35. týdnu těhotenství se matka poprvé dostavila na gynekologii, pomocí ultrazvuku byla u dítěte diagnostikována vrozená vada mozku, na další vyšetření matka nepřišla. Porod proběhl překotně v sanitce. Novorozená dívka potřebovala resuscitaci, poté byla přijata na novorozeneckou jednotku intenzivní péče (JIP). Na ultrazvuku mozku se potvrdilo, že jde o těžkou …

Detail