Lékařská / medicínská indikace

Pojem medicínská indikace označují medicínský důvod použití určitého diagnostického nebo léčebného postupu.  Medicínská indikace je často chápána jako v medicíně platný důvod pro použití určité medikace, výkonu atd. Toto úzké pojetí ovšem opomíjí, že se jedná o pojem zahrnující jak medicínská kritéria, tak preference pacienta. Proto o indikaci určitého zdravotnického výkonu pro pacienta nemůžeme hovořit obecně, ale vždy až ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi (péče je zaměřena na konkrétního pacienta). Indikace představuje odborný úsudek ošetřujícího lékaře o tom, zda určitý lékařský výkon je vhodný pro dosažení společně stanoveného cíle léčby a zda se z medicínského pohledu jedná o přiměřený prostředek. Přitom musí být brána v úvahu míra úspěšnosti daného výkonu a jím způsobená zátěž a rizika. Stanovení indikace je tedy pravomocí lékaře, jde o jeho odborný úsudek, který ovšem v sobě zahrnuje stanovený cíl léčby, k němuž má směřovat.