Lékařské tajemství – povinná mlčenlivost

Lékařské tajemství je jednou z nejstarších povinností lékaře a i zdravotníka. Je výslovně uvedeno v Hippokratově přísaze a objevuje se ve všech významných historických etických kodexech. V současné době zavazuje lékaře i jiné zdravotnické pracovníky, když jim ukládá povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Povinná mlčenlivost může být v některých situacích ze zákona prolomena, když lékař / zdravotnický pracovník má aktivní oznamovací povinnost, případně má pasivní oznamovací povinnost na dožádání určitého subjektu. Povinná mlčenlivost může být vždy prolomena na základě souhlasu pacienta.